Sponsor List

External Relations

Sponsor List

Home > External Relations > Give

External Relations

Sponsor List

Sponsor List

bg_mbs03
Pioneer Club
bg_mbs03
Pioneer Club
 • club img
  심현철
  전기및전자공학부 교수
bg_mbs04
Explorers Club
bg_mbs04
Explorers Club
 • club fallback
  윤찬현
  교수
bg_mbs02
Leaders Club
bg_mbs02
Leaders Club
 • club
  SK하이닉스 주식회사
  기업
bg_mbs04
Explorers Club
bg_mbs04
Explorers Club
 • club fallback
  류승탁 교수 연구실
  졸업생 동문
 • club fallback
  최신현
  교수
bg_mbs05 (1)
Carers Club
bg_mbs05 (1)
Carers Club
 • 계명균 동문
 • 김도완 학부모
 • 김영태 학부모
 • 김인석 학부모
 • 문득수 동문
 • 박수원 동문
 • 배은주 동문
 • 서민호 동문
 • 심종대 학부모
 • 이상민 동문
 • 이성민 동문
 • 이희준 동문
 • 임성훈 학부모
 • 임혁준 학부모
 • 정인석 학부모
 • 차재권 학부모
 • 채은옥 학부모
 • 최규범 동문
bg_mbs03
Pioneer Club
bg_mbs03
Pioneer Club
 • club fallback
  권영세 교수 연구실 졸업생 일동(권영세-루멘스장학금)
  단체
 • club fallback
  유태경(권영세-루멘스장학금)
  동문
bg_mbs04
Explorers Club
bg_mbs04
Explorers Club
 • club fallback
  (재)동화산업장학재단
 • club nada
  (주)나다
  기업
 • club
  (주)네오코믹스
  기업
 • club skylabs
  (주)스카이랩스
  기업
 • club fallback
  김미희
 • club fallback
  노용만
  동문교수
 • club fallback
  류승탁교수님 연구실 졸업생
 • club fallback
  문득수
  동문
 • club fallback
  유승협
  교수
 • club fallback
  유회준(권영세-루멘스 장학금)
  교수
 • club fallback
  한혁진
  동문
bg_mbs05 (1)
Carers Club
bg_mbs05 (1)
Carers Club
 • 계명균 동문
 • 김도완 학부모
 • 김소희 학부모
 • 김영진 학부모
 • 김영태 학부모
 • 김용준 학부모
 • 김윤자 학부모
 • 김인석 학부모
 • 남철 동문
 • 명현 동문교수
 • 박수원 동문
 • 박인철 동문교수
 • 박현철 교수
 • 배은주 동문
 • 배준우 교수
 • 서민호 동문
 • 신승원 동문교수
 • 심종대 학부모
 • 심현철 교수
 • 우범준 동문
 • 유승협 교수
 • 유종원 동문교수
 • 윤기완 동문교수
 • 윤찬현 교수
 • 이상민 동문
 • 이성민 동문
 • 이재은 재학생
 • 이진희 동문
 • 임성민 동문
 • 임혁준 학부모
 • 임휘준 학부모
 • 장재혁 동문
 • 정인석 학부모
 • 차민준 학부모
 • 채은옥 학부모
 • 최성율 동문교수
 • 황경택 학부모
bg_mbs02
Leaders Club
bg_mbs02
Leaders Club
 • club
  SKHynix
  Company
bg_mbs03
Pioneer Club
bg_mbs03
Pioneer Club
 • club smart
  Smart Radar System
  Company
 • club fallback
  Anonymous
  Company
 • club fallback
  Cho, Seong Hwan
  Alumni/Professor
bg_mbs04
Explorers Club
bg_mbs04
Explorers Club
 • club villiv
  villivmicron
  Company
 • club fallback
  SESUNG
  Company
 • club skylabs
  Sky Labs
  Company
 • club genietech
  GenieTech
  Company
 • club qode
  Qode Interactive
  Company
 • club fallback
  Kang, Se Hyeon
  Alumni
 • club fallback
  Kim, Mi Hee
  Staff
 • club fallback
  Kim, Eul Im
  Parents
 • club fallback
  Moon, Deuk Soo
  Alumni
 • club fallback
  Moon Chang Gon
  Parents
 • club fallback
  Park, In Cheol
  Alumni/Professor
 • club fallback
  SENSORKEIN
  Company
 • club fallback
  Shin, Sung Cheol
  Parents
 • club fallback
  Graduates of Prof. Sang-Gug Lee’s Lab
  Group
 • club fallback
  Lee, Chan Hee
  Parents
 • club fallback
  Jung, Min Yeong
  Parents
 • club fallback
  Choi, Kyung Choel
  Professor
 • club fallback
  Han, Hyeok Jin
  Alumni
bg_mbs05 (1)
Carers Club
bg_mbs05 (1)
Carers Club
 • Kim, Do Wan Parents
 • Kim, So Hyung Alumni
 • Kim Young Jin Parents
 • Kim, Yeong Tae Parents
 • Kim, Yun Ja
  Parents
 • Kim, In Seok
  Parents
 • Kim, Chan
  Student
 • Kim, Cheol An
  Alumni
 • Kim, Tae Hoon
  Alumni
 • Nam, Cheol
  Alumni
 • Park, Seong Wook
  Alumni
 • Park, Soo Won
  Alumni
 • Bae, Eun Joo
  Alumni
 • Seo, Min Ho
  Alumni
 • Seo, Hyun Min
  Alumn
 • Shim, Jong Dae
  Parents
 • Lee, Sang Hyeok
  Alumni
 • Lee, Sung Min
  Alumni
 • Lee, Jae Eun
  Student
 • Jung, In Seok
  Parents
 • Jung, Jae Kyun
  Alumni
 • Je, Sung Ae
  Staff
 • Cha, Min Joon
  Parents
 • Chae, Eun Ok
  Parents
 • Hwang, Kyung Taek
  Parents